Hallintovirasto, kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö
Kaisa Sinikara
+
Tiedekunnille ja erillislaitoksille 05/28/2008


Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus Helsingin yliopistossa
Esittelijä: Kaisa SinikaraTausta

Julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulosten avoin saatavuus tukee sekä yliopiston että kunkin tutkijan tutkimustyön näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Suurista tutkimusrahoittajista useimmat, muun muassa NIH, Wellcome Trust, Research Councils UK ja European Research Council, edellyttävät rahoittamansa tutkimuksen tulosten avointa saatavuutta. Sekä OECD, Euroopan komissio että Euroopan yliopistoliitto EUA suosittavat tieteellisen tutkimuksen tulosten avointa julkaisua.

Helsingin yliopisto on Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston mukana allekirjoittanut 23.5.2006 Berliinin julistuksen tieteellisen tiedon avoimesta saatavuudesta. Helsingin yliopiston tavoitteena on

- tukea tutkimustulosten avointa saatavuutta. Helsingin yliopisto haluaa, että julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulokset ovat avoimesti verkossa kenen tahansa kiinnostuneen ulottuvilla.
- kannustaa myös muita tutkimusrahoittajia edellyttämään näiden rahoittaman tutkimuksen tulosten avointa saatavuutta.
- lisätä yliopiston omien tutkimusjulkaisujen näkyvyyttä, käyttöä ja vaikuttavuutta tarjoamalla julkaisujen avoin saatavuus yliopiston oman avoimen julkaisuarkiston kautta. Yliopiston julkaisuarkistot ja julkaisurekisteri ovat avoimesti verkossa käytettävissä ja lisäksi haravoitavissa kansainvälisesti erilaisiin julkaisuarkistoihin.
- keventää tutkimuksen arviointia avoimesti saatavilla olevien tutkimusjulkaisujen avulla.
- helpottaa erilaisilla tukipalveluilla tutkijan omaa osuutta julkaisujen avoimen saatavuuden järjestämisessä.

Helsingin yliopiston tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus

Helsingin yliopisto edellyttää, että yliopistossa toimivat tutkijat rinnakkaistallentavat tieteellisissä julkaisuissa julkaistut tutkimusartikkelinsa Helsingin yliopiston ylläpitämään avoimeen julkaisuarkistoon.

Helsingin yliopistossa toimivilla tutkijoilla tarkoitetaan tässä päätöksessä Opetusministeriön Korkeakoulu- ja tiedeyksikön KOTA-käsikirjassa http://www.csc.fi/kota/kotakasikirja.html sivuilla 22-23 määriteltyjä toimijoita, joita KOTA-tiedonkeruuvelvoitekin koskee.

Tutkimusartikkeleilla tarkoitetaan tässä päätöksessä tieteellisessä aikakauslehdessä, sarjajulkaisussa tai konferenssijulkaisussa tai muussa kokoomateoksessa julkaistavia yksittäisiä artikkeleita. Rinnakkaistallennusvelvoite ei koske monografioita.

Päätös koskee 1.1.2010 ja sen jälkeen julkaistavaksi hyväksyttyjä artikkeleita. Myös ennen 1.1.2010 julkaistujen artikkeleiden osalta Helsingin yliopisto suosittaa artikkeleiden rinnakkaistallentamista yliopiston avoimeen arkistoon.

Helsingin yliopiston ylläpitämään avoimeen julkaisuarkistoon voi tässä päätöksessä tarkoitettujen tutkimusartikkelien lisäksi tallentaa myös muita julkaisuja kuten populaareja artikkeleita, muita julkaistuja kirjoituksia, yliopiston laitosten julkaisusarjoja, opetusmateriaalia ja kustannussopimusten sen salliessa myös monografioita.

Helsingin yliopisto suosittaa, että yliopistossa toimivat tutkijat suosivat julkaistessaan avointa julkaisupolitiikkaa noudattavia julkaisukanavia kuten kunkin tieteenalan open access -lehtiä ja avoimesti saatavilla olevia sarjajulkaisuja. Lisäksi on mahdollista tallentaa julkaistu tutkimusartikkeli tieteenalan vakiintunutta käytäntöä noudattaen johonkin tieteenalakohtaiseen, avoimeen julkaisuarkistoon (esim. fyysikkojen ArXiv).

Lisätietoja ja tarkempia toimintaohjeita päätöksen liitteessä 1.


Tutkimustulosten avoin saatavuus osa tutkimuksen kokonaiskustannuksia

Yliopisto on siirtymässä tutkimusrahoituksen kokonaiskustannusmalliin. Tutkimusrahoitukseen tulee sisällyttää kaikki tutkimusprojektin kustannukset, mukaan lukien julkaisemisen aiheuttamat kulut kuten mahdolliset open access -lehtien kirjoittajamaksut.

Lisätietoa

Vastuutahona päätöksen toteutuksessa toimii kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö: tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara sähköposti: kaisa.sinikara@helsinki.fi, puh. GSM 050 3699736 sekä projektipäällikkö Veera Ristikartano sähköposti: veera.ristikartano@helsinki.fi ja puh. 191 21724.

Rehtori Ilkka Niiniluoto

Esittelijä Kaisa Sinikara, tieto- ja kirjastopalvelujohtaja

Liite 1. Helsingin yliopiston julkaisuarkistojen tallennuskäytäntö
Liite 2. Helsingin yliopiston julkaisuarkistopalvelut

tutkimusjulkaisujen_avoin_saatavuus_päätös260508.pdf


Luokittelu: 2008:126


Lisätietoja:
Jakelu: tiedekunnat, erillislaitokset, tieteellinen neuvosto, kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta, HY kirjastot, Kansalliskirjasto