Lehdistötiedotteet

Väitös: FL Mika Tammilehto: Maantiede

Lähettäjä: "Pia-Tuulia Paano" <paano@hapa.helsinki.fi> 03/08/2002 03:02 PMFL MIKA TAMMILEHTO väittelee 4.6.1999

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa esitetään perjantaina
4.6.1999 kello 12 Porthanian luentosalissa PIII, Yliopistonkatu 3,
tarkastettavaksi FL Mika Tammilehdon väitöskirja "Osaamisen
spatiaalinen diffuusio ja ammatilliset koulutusorganisaatiot
Kemi-Tornio -alueella".

Tutkimus kuuluu maantieteen alaan.

Vastaväittäjänä on professori Markku Tykkyläinen Joensuun yliopistosta
ja kustoksena on professori Kalevi Rikkinen.

Teos julkaistaan sarjassa Publicationes Instituti Geographici
Universitatis Helsingiensis C 11, ISSN 0783-0718.

LYHENNELMÄ VÄITÖSKIRJATYÖSTÄ:

Tutkimuksessa selvitetään koulutusorganisaatioiden merkitystä
osaamisen kehittäjinä ja siirtäjinä maantieteellisestä näkökulmasta.
Tätä varten tutkimuksen teoreettisessa osassa on kehitetty osaamisen
alueellisen kehittämisen ja siirtämisen eli osaamisen spatiaalisen
diffuusion analyysimalli. Mallin keskeisiä elementtejä ovat resurssit,
toimijaverkko, prosessit ja toimintakonteksti.

Tutkimuksen empiirisessä osassa tutkitaan kehitetyn analyysimallin
mukaisesti ammatillisten ja korkea-asteen koulutusorganisaatioiden
osaamisen kehittämis- ja siirtä-mistoimintaa. Analyysimallia on
samalla kehitetty edelleen. Tutkimuksen kohteena ovat ammatilliset ja
korkea-asteen koulutusorganisaatiot Pohjois-Suomessa sijaitsevalla
Kemi-Tornio-alueella.

Osaamisen kehittämistoiminnassa koulutusorgani-saatioiden tärkeimpiä
yhteistyö-kumppaneita ovat koulutus- ja tutkimusorganisaatiot sekä
elinkeinoelämän organi-saatiot. Elinkeinoelämän osaamisen
kehittämisessä koulu-tusorganisaatioiden rooli ei vielä ollut
kovinkaan suuri, mutta sen voidaan olettaa kasva-van tulevaisuudessa.
Tästä antaa viitteitä elinkeinoelämän kanssa harjoitetun yhteistyön
lisääntyminen ja pyrkimys kehittää uusia toimintamuotoja yhteistyölle.


 Koulutusorganisaatioiden osaamisresursseista voidaan eritellä kaksi
 ulottuvuutta: substanssiosaaminen ja transformaatio-osaaminen.
 Substanssiosaamisella tarkoitetaan koulutusorganisaatioiden
 erityisosaamista. Transfor-maatio-osaamisen avulla puolestaan
 kehitetään ja siirretään substanssiosaamista.
 Koulutusorganisaatioille transformaatio-osaaminen on avaintekijä,
 sillä se luo puitteet toimia osaamisen kehittäjänä ja siirtäjänä
 erilaisissa toimintaympäristöissä ja erilaisten toimijoiden kanssa.

Transformaatio-osaaminen kytkeytyy läheisesti osaamisen diffuusion
prosesseihin, koska molemmat kuvastavat erilaisia tapoja kehittää ja
siirtää osaamista. Prosessit voidaan jakaa kolmeen tyyppiin:
kehittämispainot-teisiin, transaktiopainotteisiin sekä
mahdollis-tamis-painotteisiin. Kehittämispainotteiset prosessit
kuvastavat uuden osaa-misen aktii-vista kehittämistä toimijoiden
välillä. Trans-aktiopainotteiset prosessit liitty-vät olemassa olevan
osaamisen siirtämiseen toimi-jalta toiselle.
Mahdollistamis-pai-not-teisten toiminta-muotojen avulla puolestaan
pyritään ensisijaisesti luomaan puitteita osaamisen kehittä-miselle ja
siirtämiselle.

Tutkittujen koulutusorganisaatioiden osaamisen diffuusiosysteemit
jäsentyvät alueel-lisesti pääosin kahdelle aluetasolle: paikalliselle
ja kansainväliselle. Paikallistaso edus-taa ensisijaista osaamisen
diffuusion kontekstia, mikä kertoo paikalli-suuden suuresta
merkityksestä kehittämistoiminnalle ja yhteistyölle. Esimerkiksi
harvaanasuttujen ja syrjäisten alueiden kehittämistoi-minnassa
koulutusorganisaatiot voivat toimia paikallisina muutosagentteina,
jotka kytkevät yhteen erilaisia toimijoita ja yhdistävät alueellisia
voimavaroja.

Kansainvälisen tason tärkeys osaamisen diffuusion kontekstina kertoo
osaamisen ja innovaatioiden diffuusion muuttumisesta hierarkkisesta
verkkomaiseksi ilmiöksi. Kansainvälisen yhteistyön avulla
koulutus-yksi-köt voivat laajentaa osaamisen diffuusioverkkoaan, mikä
tarjoaa monipuolisia mahdolli-suuksia kytkeä asiakkaita ja
yhteistyökumppaneita erilaisiin tiedon ja osaamisen keskuksiin.
Samalla luodaan edellytyksiä koulutuksen jatkuvalle kehittämiselle.


Kunnandets spatiala diffusion och yrkesutbildningsorganisationerna i
Kemi-Torneå -nejden

I arbetet undersöks ur en geografisk synvinkel
utbildningsorganisationernas betydelse som utvecklare och överförare
av kunnande. För detta ändamål konstrueras i arbetets teoretiska del
en modell över till regionen kopplad utveckling och överföring av
kunnande d.v.s en modell över kunnandets spatiala diffusion. Centrala
element  i modellen är tillbudsstående resurser, aktörsnätet,
processerna och verksamhetskontexten.

I den empiriska delen undersöks mot bakgrunden av modellen
utvecklings- och överföringsverksamheten hos utbildningsorganisationer
på yrkesskole- och yrkeshögskolenivå. Samtidigt vidareutvecklas
modellen. Yrkesskolorna och yrkeshögskolorna i Kemi-Torneå -nejden i
norra Finland fungerar som utgångspunkt för undersökningen.

Forskningsresultaten visar att de i utvecklingsarbetet viktigaste
samarbetsparterna för utbildningsorganisationerna utgörs av andra
utbildnings- och forskningsorganisationer samt av inom näringslivet
verksamma organisationer. Utbildningsorganisationerna spelar ännu en
förhållandevis liten roll vad gäller utvecklandet av kunnande inom
näringslivet. Man kan dock anta att denna roll i framtiden växer. Det
tilltagande samarbetet med näringslivet och strävandena att utveckla
nya former för detta samarbete tyder på detta.

Utbildningsorganisationernas kunnanderesurser kan indelas utgående två
dimensioner: substanskunnande och transformationskunnande. Med
substanskunnande avses utbildningsorganisationens specialkunnande. Med
hjälp av transformationskunnandet utvecklas och överförs
substanskunnandet. För utbildningsorganisationerna är
transformationskunnandet av central betydelse, eftersom formerna och
metoderna för detta kunnande inverkar på hur kunnandet utvecklas och
överförs.

Transformationskunnandet är tätt kopplat till diffusionsprocesserna
som styr kunnandets spridning. Processerna kan indelas i tre typer:
utvecklingsbetonade, transaktionsbetonade och sådana i vilka tonvikten
ligger på ett möjliggörandet av kunskapsutveckling. De
utvecklingsbetonade processerna är kopplade till ett aktivt
utvecklande av nytt kunnande mellan aktörerna. Transaktionsprocesserna
igen ansluter sig till överföring av redan befintligt kunnande från en
aktör till annan. Processerna för möjliggörande strävar i första hand
till att skapa ramar för utvecklandet och överförandet av kunnande.

Diffusionssystemen hos de undersökta utbildningsorganisationerna
fungerar i huvudsak på två regionala nivåer: den lokala och den
internationella. Lokalnivån utgör den primära kontexten för kunnandets
diffusion. Detta visar på den lokala regionens stora betydelse för
utvecklingsarbetet och samarbetet. Till exempel i glesbebyggda och
perifera regioner kan utbildningsorganisationerna fungera som lokala
agenter för förändringar, som för samman olika aktörer och förenar
regionala resurser.

Den internationella nivåns betydelse som kontext för spridningen
antyder hur innovationerna numera i allt högre grad sprids inom ramen
för nätverk istället för hierarkiskt som tidigare var fallet. Genom
internationellt samarbete kan utbildningsenheterna utvidga det
diffusionsnätverk inom vilket kunnandet sprids. Detta i sin tur ökar
på möjligheterna att knyta kunder och samarbetsparter till olika slags
knutpunkter för information och kunnande. Samtidigt skapas
förutsättningar för ett fortgående utvecklande
utbildningsverksamheten.

Julkaisusa on 198 sivua + 15 s. liitteitä ja se on painettu
Yliopistopainossa. ISBN-numero on 951-45-8640-9.

Lisätietoja:
Tiedottaja Minna Meriläinen, puh. (09) 191 22570 tai toimistosihteeri
Pia-Tuulia Paano, puh. 191 22342.

Helsingin yliopisto Yhteystiedot